"Pormularyo na konsultasyon sa maraming wika" para sa mga dayuhang residente. Tulongan ang iyong sarili sang-ayon sa iyong wika.

Tandaan; Basahin nang mabuti ang mga sumusunod bago gamitin.

  • Mangyaring bigyan ng ilang oras humigit-kumulang isang linggo para sa mga katugunan. Hindi magawang gumawa ng mga kagyat na kaso. Sa kaganapan ng isang emergency, mangyaring makipag-ugnay sa isang dalubhasang ahensiya pulis, para sa mga insidente at aksidente; 110 kagawaran ng sunog.
  • Ang pormularyo ng konsultasyon na ito sa maraming wika ay para sa paggamit ng mga nakatira, nagtatrabaho o nag-aaral sa loob ng Tottori Prefecture.
  • Maaari kaming magbigay ng konsultasyon sa iyong wika. Ipasok ang iyong sariling wika o wika na naiintindihan mo. Magbibigay kami ng tugon sa wikang iyon .
  • Ang interpretasyong para sa mga konsutasyon ay pinangangasiwaan ng TPIEF sa pakikipagtulungan ng mga miyembro sa Multikultural Simbiyos Network na hinirang ng kawani at TPIEF.
  • Ipapadala ang mga katugunan sa iyong email address. Mangyaring siguraduhin na gumamit ng kasalukuyang address sa trabaho.
  • Pagkatapos gamitin ang sistema, isang email ang ipapadala sa iyo para sa kumpermasyon. Mangyaring suriin upang upang matiyak na hindi ito minarkahan bilang spam ng iyong email server. Kung hindi mo matanggap ang email na ito mangyaring kumuha ng konsultasyon at muling gamitin ang pormularyo.
  • Ang iyong personal na impormasyon ay mapapangalagaan, at ang iyong mga tugon ay ginagamit lamang para sa mga layunin ng pagkonsulta.
  • Ang mga partikular na item mula sa iyong konsultasyon na hindi itinalaga bilang personal na impormasyon at kung saan maaaring malawak at kapaki-pakinabang para sa mga dayuhang residente ay maaaring i-upload sa aming web site sa anyo ng mga madalas itanong.

Halimbawa ng konsultasyon na Madalas Itanong sa Tanong

Ako ay isang babae mula sa OO tukuyin ang bansa. Walong taon na ang nakakalipas ako ay nag-asawa o nag asawang muli ng isang Japanese na lalaki at pumunta rito sa Japan. Gusto kung dalhin ang aking anak mula sa lumang bansa upang mamuhay na kasama ako dito. Makakapasok ba ang bata sa paaralan sa Japan. Ang ama ng bata ay ang dati kung saswa. Hindi siya Japanese. Ang aking anak ay 15-taong -gulang na at isang estudyante sa gitnang paaralan.

Pormularyo na Konsultasyon sa Maraming Wika

Nagpapahiwatig ng mga kinakailangang mga patlang.

Email Address (メールアドレス)
Telepono Mobile o smartphone (TEL(携帯電話/スマートフォン))
Buong Pangalan Pumasok sa iyong ginustong wika, o palayaw (氏名(あなたの言語で記入)または通称(ニックネーム))
Lugar ng tirahan, trabaho o paaralan (【住所または通勤・通学しているところ】)
Iba pa: (その他:)
[Visa Status] (【在留資格】)(Lumilitaw ang Katunayan ng Visa sa ika-4 na linya ng iyong card ng paninirahan, kasunod ang salitang STATUS.)
Iba pa: (その他:)
Uri ng Konsultasyon (相談の分野)
Iba pa: (その他:)
Nilalaman ng Konsultasyon (相談の内容)
上へ戻る