Khái quát về tổ chức 組織概要

Tháng 11 năm 1990 (Năm Bình Thành thứ hai), Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori đã được thành lập như một "Tổ chức  xúc tiến trao đổi quốc tế" cốt lõi , do các công dân trong tỉnh, các tổ chức tư nhân và chính phủ  đoàn kết xây dựng, nhằm xây dựng nền tảng thúc đẩy trao đổi quốc tế và hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu quốc tế trong toàn tỉnh.Với các văn phòng được thành lập tại ba khu vực trong tỉnh( Thành phố Tottori, Thành phố Kurayoshi, Thành phố Yonago), chúng tôi hoạt động nhằm hướng tới việc xây dựng một thị trấn "Nhiều nền văn hóa cùng tồn tại", nơi mọi người cùng "Trao đổi quốc tế", "Hợp tác quốc tế", cùng nhau chung sống, tôn trọng sực khác biệt trong văn hóa, quốc tịch và dân tộc của nhau.

案内パンフレット(PDF)2.2MB

上へ戻る